Skriv ut

FADERSKAPSUTREDNING

Faderskapserkännanden

Om ett barns föräldrar inte är gifta med varandra då barnet föds måste faderskapet fastställas. Från den 1.1.2016 har vi en ny Faderskapslag (FFS 11/2015) i Finland som innebär bl.a. att exempelvis sambopar redan på mödrarådgivningen, då man väntar barn, kan göra både erkännande av faderskap och skriva avtal om gemensam vårdnad.

I och med den nya faderskapslagen så är det i huvudsak endast de oklara fallen som barnatillsyningsmannen gör en faderskapsutredning.

Vart vänder du dig och hur går det till?

Det här är i huvuddrag det vanliga förloppet i handläggningen av faderskapsärenden enligt den nya faderskaplagen som gäller från 1.1.2016.

Rättsliga betydelsen av faderskapserkännande

Då faderskapet har fastställts och släktskapsförhållandet har fastställts mellan barnet och fadern och mellan barnet och släktingarna på faderns sida har barnet på basen av detta rätt:

När fastställs faderskapet i domstol?

Ett minderårigt barn kan via barnatillsyningsmannen eller modern föra talan om fastställande av faderskapet till tingsrätten och likaså kan en man som anser sig vara far till barnet ha rätt att väcka talan om fastställelse av faderskapet. Se Faderskapslagen §§ 29 – 32.

Lagstiftning

Klicka här för att komma till Faderskapslagen. 
VÅRDNAD OCH UMGÄNGESRÄTT

Samtidigt med utredningen av faderskap så diskuteras barnets vårdnad. Vårdnaden och umgängesrätten av minderårigt barn kan vid samboförhållanden och efter skilsmässa fastställas av socialnämnden om föräldrarna är överens i ärendet.


UNDERHÅLLSBIDRAG

Vid skilsmässa/separation fastställs underhållsbidrag av socialnämnden eller domstol. Socialnämnden kan fastställa avtal som parterna är överens om. Underhållsbidraget betalas av den part som inte har barnet boende hos sig.


UNDERHÅLLSSTÖD

Om den underhållsskyldige försummar att erlägga underhållsbidraget kan barnet beviljas underhållsstöd av socialnämnden. Stödet är år 2004  118,15 €/månad. Socialnämnden får samtidigt rätt att utmäta obetalda underhållsbidrag från den underhållsskyldige.


MODERSKAPSUNDERSTÖD

Moderskapsförpackning eller 224 € i pengar. Beviljas blivande mödrar när graviditeten pågått i minst 180 dagar. Ansöks via rådgivningen i Brändö. Från och med 1.3.2003 har familjer som på en gång får flera barn rätt till förhöjt moderskapsunderstöd.