brandologo2
brandologo2

SAMHÄLLSTEKNISKA TJÄNSTER

Här hittar du den service kommunen står till tjänst med när det gäller avfallshantering, byggnadsinspektion, fastigheter och vägunderhåll m.m.

Om du vill veta mera kan du kontakta byggnadskansliet och kommuntekniker Bo Qvarnström telefon 018-56501,e-post:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Avfallshantering

I alla byar finns det obemannade stationer för hushållsavfall. Det avfall som inte sorteras och mao läggs i containrarna bredvid stationerna
förs till fastlandet för slutlig uppbevaring.

Större avfallsmängder typ byggnadsavfall förs till Korsö återvinningsstation som är öppen en dag per månad. Se närmare månadens Brändö-info.

Byggnadsinspektion

Byggandet i kommunen regleras i kommunens byggnadsordning (i kraft fr.o.m. 01.01.2016). taxor och avgifter för byggande. Byggnadsordning anger hur och var och på vilka övriga villkor byggande inom Brändö kommuns gränser kan ske. För närmare information om innehållet i byggnadsordningen och taxorna&avgifterna kontakta kommuntekniker Bo Qvarnström (kontaktuppgifter se ovan)som också är kommunens byggnadsinspektör.

 

Vägunderhåll

Av vägnätet ansvarar kommunen för cirka 16 kilometer. Ytterligare erbjuder kommunen även för privatpersoner (fast bosatta), i mån av möjlighet, snöplogning. För närmare information om villkor och avgifter för snöplogning i kommunens regi kontakta kommuntekniker Bo Qvarnström (kontaktuppgifter se ovan).

För underhåll m.m. av övriga allmänna vägar i kommunen ansvarar landskapsregeringen d.v.s. Trafikavdelningen tel.+3581825000 växel

Övrigt

Utöver ovannämnda egentliga service ansvarar byggnadskansliet även för underhållet av kommunens fastigheter. Verksamhetsenheterna som Brändö skola, servicehuset Solkulla m.fl. hyr mao. fastigheterna.
All disponering av fastigheterna sker dock via de enheter som verkar i respektive fastighet (ex. Brändö skola via föreståndaren för Brändö skola etc.).
Uthyrning av hyresbostäderna handhas av kommundirektör John Wrede, tel.018-56500 alt.

INFORMATION OM SKÄRPTA KRAV FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN FRÅN ENSKILDA HUSHÅLL

Information till alla ägare av bostads-och fritidshus inom Brändö kommun.
Sedan 1.1.2005 gäller skärpta krav för behandling av avloppsvatten från enskilda hushåll
(ÅFS 38/2004) . Syftet är att förhindra att vattenområden eutrofieras, brunnar förorenas, lukt- och andra miljöolägenheter uppstår p.g.a. dåligt renat avloppsvatten. Fastigheter med mycket bristfälliga avloppsanläggningar skall enligt förordningen se till att de nya reningskraven uppfylls senast 1.1.2008.

För att underlätta för enskilda fastighetsägare har landskapsregeringen utarbetat anvisningar för planering av enskilda avloppsanläggningar. I anvisningarna beskrivs olika behandlingsmetoder genom vilka reningskraven i förordningen kan uppfyllas.
Anvisningarna finns på: www.regeringen.ax/socialmiljo/miljo/index.pbs.

De nys kraven är i stort:
-Reduktion av fosfor med minst 80%
-Reduktion av kväve med minst 40%
-Reduktion av organiska ämnen minst 90%

Bristfälliga anläggningar som behovet är störst för är där det finns endast en- och tvåkammarbrunnar med bristfällig infiltrering, dessa anläggningar byggdes främst före år 1980 .Därefter har någon myndighet (främst hälsonämnden) givit tillstånd för anläggningar.

För att få början på ombyggnaderna bör fastighetsägare inlämna åtgärdsplan till Byggnadstekniska nämnden i Brändö, 22940 Åva. Blankett och närmare info kan fås från byggnadskansli, Bo Qvarnström tel.56501/ e-post : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Företagare inom kommunen som är insatta i renoveringarna och åtgärdsplanerna av avloppsanläggningar och som kan utföra arbetena är åtminstone :
Lappo mekanik (Dan-Ole Åkerberg 0407386896), Alandia Contractor (Jonas Thörnroos 0400562589), E.Bergs Schakt (Evald Berg 0400229093) , Ralfs gräv och service(Ralf Sandberg 0400536751) och Cab Rest.&Contr. (Christer Gustafsson 0400887091)

BLANKETT FÖR AVLOPPSTILLSTÅND

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät