Barn och Utbildning

Skolkansli

Här finns information om barnomsorgen, grundskolan, eftermiddagsverksamheten och vuxenutbildningen.

Skolkansliet har också hand om ungdoms- och idrottsverksamheten samt Brändö hallen. 

Utvecklingsvision

Familjär atmosfär, aktivt och kreativt lärande, skärgårdsidentitet samt hållbarhet och delaktighet är grundstenarna i vår vision till utveckling av bildningsverksamheten i Brändö kommun.

Läs mera om våra mål i kommunens vision till utvecklingen av bildningsverksamheten.

Kommunens tjänster inom Barn och Utbildning

Daghemmet Milan

Daghemmet Milan verkar i fräscha och rymliga utrymmen i Torsholma. 

Mera information om Milan finns här.

Hemvårdsstöd

Skolkansliet sköter utbetalningar av hemvårdsstödet.
Ansökan görs via Hemvårdsstöds blankett

 

Hemvårdsstödets olika delar
 
Grundläggande hemvårdsstöd 500 euro:
 • familjen får stödet för ett barn under tre år
 • barnet man får stödet för, får inte ha av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg
 • utbetalas även om ingendera föräldern vårdar barnet i hemmet
 • upphör om familjen inleder ny föräldrapenningsperiod

 

Utökat hemvårdsstöd 700 euro:
 • vårdnadshavare skall vårda barnet själv och får inte förvärvsarbeta eller ta ”extra” arbete
 • kan beviljas under sammanlagt 8 månader
 • vardera vårdnadshavaren har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst 4 månader
 • vårdnadshavarnas stödperioder behöver ej tidsmässigt följa direkt efter varandra
 • ensam vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst 8 månader
 • intyg från arbetsgivaren om vård- eller tjänstledighet skall bifogas ansökan.
 
Syskontillägg, 100 euro:
 • beviljas om man har ett barn som får grundläggande- utökat eller flerlings hemvårdsstöd
 • betalas för syskon, under 3 år som inte nyttjar barnomsorg
 • betalas för syskon som fyllt 3 år och som även nyttjar barnomsorg högts 5 h i dygnet eller 25h/v i medeltal
 • upphör den 31 juli det år som syskonet blir läropliktigt
 
Hemvårdsstöd för syskon, 100 euro
 • vårdnadshavare som lyfter föräldrapenning och som vårdar minst ett syskon
 • får ej ha barnomsorg, undantaget kan syskon ha barnomsorg på halvtid året innan skolstart
 • inkomstbaserad tilläggsdel kan fogas till stödet
 • upphör den 31 juli det år som syskonet blir läropliktigt
 
Tilläggsdel, inkomstbaserad
 • beviljas högst för 1 år i taget
 • beviljas familj, som får det grundläggande eller det utökade hemvårdsstödet, eller hemvårdsstöd för syskon samt hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer
 • maximibeloppet 350 euro utbetalas till familj vars bruttomånadsinkomster är högst 1050 euro. Del av tilläggsdel betalas om familjens bruttomånadsinkomst är högst 3383,30
 • Förvaltningen kontrollerar familjens inkomster via inkomstregistret då ansökan behandlas
 
Flerlings hemvårdsstöd, 750 euro
Flerlings utökat hemvårdsstöd, 1050 euro
 • fler än ett barn föds på samma gång

Grundskola

Brändö grundskola är centralt belägen i Brändö by. Vi har dryga 20 barn i årskurserna 1-9. Två rader till och här finns mera information om grundskolan.

Eftermiddagsverksamhet

För elever i årskurserna 1-3 erbjuds eftermiddagsverksamhet på Brändö grundskola efter alla skoldagar. För verksamheten betalar föräldrarna en av kommunfullmäktige fastställd avgift, detta år är avgiften 6 euro per dag.

Här kan du läsa kommunens plan för fritidsverksamheten.

För frågor och önskemål kontakta utbildnignschef Julia Grünewald på mobilnummer 040-5208737 eller e-post: 

Nedan fins blanketten för att anmäla barn till eftis. 

Anmälningsblankett till eftis.

Anmälan är bindande. Ifall ni har mycket varierande eftisbehov, kan ni också få en mera detaljerad anmälningsblankett där ni kan anmäla alla enskilda dagar.

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet erbjuder kursverksmahet i kommunen. Medis har en egen ansvarsperson för Brändö kommun.

Kontaktuppgifter och kurskatalog finns på Medis hemsida

Grundskoleutbildning för vuxna

Grundskoleutbildning för vuxna vänder sig till personer som har sin hemkommun på Åland, har passerat läropliktsåldern och saknar avgångsbetyg från grundskolan. 

Grundskoleutbildning för vuxna består av läs- och skrivkunnighetsskedet (motsvarar årskurs 1-3), inledningsskede (motsvarar årskurs 4-6) och slutskedet (motsvarar årskurs 7-9).

Anmälan till slutskedet riktas till personens hemkommun.

Blankett för anmälan till slutskedet av grundskoleutbildning för vuxna

Vid frågor om grundskoleutbildning för vuxna kan du vända dig till utbildningschefen Julia Grünewald via epost eller 040 5208737. 

 

Styrdokument

Utbildningsstadga

Arbetsplan Brändö grundskola 2022-2023

Arbetsplan Daghemmet Milan 2022-2023

Arbetsplan fritidsverksamhet 2022-2023

Barn- och elevhälsoplan

Handlingsplan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

ANDTS plan

Antimobbningsplan

Likabehandlingsplan 

English
Suomi