Tekniska tjänster och byggnadsinspektion

Länk till avgifter

Länk till blanketter

Samhällstekniska tjänster

Här hittar du den service kommunen står till tjänst med när det gäller avfallshantering, byggnadsinspektion, fastigheter och vägunderhåll m.m.

 

Om du vill veta mera kan du kontakta byggnadskansliet och kommuntekniker

Hans-Olof Gustavsson +358400590501

 

Avfallshantering

I alla byar finns det obemannade stationer för hushållsavfall. Avfallet sorteras i fraktionerna: glas, metall, kartong, papper och plast som läggs i de mindre behållarna. Övrigt icke sorter bart brännbart läggs i de stora containrarna bredvid stationerna.

 

Till Korsö återvinningsstation får man föra följande avfall: oljehaltigt avfall, däck, större mängder metall, byggavfall, elektronik, vitvaror samt textilavfall.

 

Korsö återvinningsstation är öppen en dag per månad. Se närmare månadens Brändö-info.

Byggnadsinspektion

Byggnadsordning

Byggandet i kommunen regleras i kommunens byggnadsordning (i kraft fr.o.m. 01.01.2016).

Taxor och avgifter för byggande.

Byggnadsordning anger hur och var och på vilka övriga villkor byggande inom Brändö kommuns gränser kan ske.

 

Byggnadsordning omfattad av Kfge (fullmäktige) i juni 2015 och i kraft fr.o.m. 01.01.2016

 

För närmare information om vilka blanketter och vilka bilagor m.m. som behövs, kontakta:

Bo Qvarnström, byggnadsinspektör 

tel: +358408490829

e-post:

 

Ansökan, lov, anmälan m.m. skickas antingen per post till:

Byggnadskansli

22940 Åva

eller per e-post (till Bo Qvarnström):

 

För byggnadstekniskanämndens möten (byggnadslov m.m.) ca varannan månad kontakta
Hans-Olof Gustavsson

tel: +358400590501

e-post:

 
Diverse avgifter, blanketter m.m. som har med boende och byggande att göra: 

Vägunderhåll

Av vägnätet ansvarar kommunen för cirka 16 kilometer.

Snöplogning erbjuds åt fast bosatta personer samt bostadsbolag.

Kriterier för att snöplogning skall utföras:

 Fri höjd 4m, fri bredd 3,5m. Väg samt vändplan skall vara fria från fasta hinder. Infart och vändplan skall vara markerade med plogkäppar. Vändplan plogas så att en personbil kan vända.  

Snöplogning utförs när det fallit 10 centimeter snö vid normalt snöande. Eller då omständigheterna det påkallar (vägar yr igen och dylikt).

Pris:

Personer med enbart folkpension    6,00€/gång, max 60€ (10ggr)

Väg under 100m                                  12,00€/gång, max (20ggr)

Väg 100-500m                                      15,00€/gång, max (20ggr)

Väg 500-1000m                                    18,00€/gång, max (20ggr)

Väg över 1000m                                   20,00€/gång, max (20ggr)

Bostadsbolag, per infart                     20,00€/gång, max (20ggr)

För närmare information om snöplogning i kommunens regi kontakta:

Hans-Olof Gustavsson, kommuntekniker

tel:  +358400590501

e-post: 

För underhåll m.m. av övriga allmänna vägar i kommunen ansvarar landskapsregeringen d.v.s. Trafikavdelningen tel.+3581825000 växel

Information om skärpta krav för behandling av avloppsvatten från enskilda hushåll

Information till alla ägare av bostads-och fritidshus inom Brändö kommun:

Sedan 1.1.2005 gäller skärpta krav för behandling av avloppsvatten från enskilda hushåll(ÅFS 38/2004) . Syftet är att förhindra att vattenområden eutrofieras, brunnar förorenas, lukt- och andra miljöolägenheter uppstår p.g.a. dåligt renat avloppsvatten. Fastigheter med mycket bristfälliga avloppsanläggningar skall enligt förordningen se till att de nya reningskraven uppfylls.

 

För att underlätta för enskilda fastighetsägare har landskapsregeringen utarbetat anvisningar för planering av enskilda avloppsanläggningar. I anvisningarna beskrivs olika behandlingsmetoder genom vilka reningskraven i förordningen kan uppfyllas. Anvisningarna finns på: www.regeringen.ax/socialmiljo/miljo/index.pbs.

 

De nys kraven är i stort:

-Reduktion av fosfor med minst 80%

-Reduktion av kväve med minst 40%

-Reduktion av organiska ämnen minst 90%

Bristfälliga anläggningar som behovet är störst för är där det finns endast en- och tvåkammarbrunnar med bristfällig infiltrering, dessa anläggningar byggdes främst före år 1980 .Därefter har någon myndighet (främst hälsonämnden) givit tillstånd för anläggningar.

 

För att få början på ombyggnaderna bör fastighetsägare inlämna åtgärdsplan till:

Byggnadstekniska nämnden i Brändö

22940 Åva

 

Blankett och närmare info kan fås från

Bo Qvarnström, byggnadskansli

e-post:

 

Företagare inom kommunen som är insatta i renoveringarna och åtgärdsplanerna av avloppsanläggningar och som kan utföra arbetena är åtminstone :

Lappo mekanik, Dan-Ole Åkerberg, 0407386896

Alandia Contractor, Jonas Thörnroos, 0400562589

E.Bergs Schakt, Evald Berg, 0400229093

Ralfs gräv och service, Ralf Sandberg, 0400536751  

Cab Rest.&Contr., Christer Gustafsson, 0400887091

Blankett för avloppstillstånd

English
Suomi