Avgifter

Avgifter & Taxor

Annonsering i Brändö-info (avgifter inklusive moms)

Annonsering, max. 1 sida gratis för idéella föreningar och 1/2 sida gratis för privatpersoner med hemort eller verksamhet (även tillfällig, av engångskaraktär) i kommunen eller Kumlinge kommun. Hälsningar och tack m.m. publiceras gratis, dock max. 1/4 sida (förutsätter alltid en anknytning till kommunen/dess invånare).

Övriga betalar en avgift om 20 € för en helsida, 10 € för 1/2 sida och 5 € för en 1/4 sida. Annonsering för företagsverksamhet är alltid avgiftsbelagd enligt taxan för Övriga. Ingen helsidesannonsering. Allt material som skickas för publicering bör vara färdigt bearbetat.

 

Observera att Brändö info numera ges ut i ett broschyr format och sidorna är i storlek a5.

Avgift för eftermiddagsvård

6,00 € / barn/ inskriven dag

Avgifter för septiskt avfall

Septikavfall till reningsverket 18,60 €/m³
Direktanslutna 4,96 €/m³

Avgifter för sophantering (avgifter inklusive moms)

Avgifter för sophantering (avgifter inklusive moms) (kfge § 43/ 11.11.21)

 

 1. 1. Stadigvarande bosatta i Brändö

 

Antal personer i hushållet

Avgift

Avgift med avdrag för sortering och kompostering

1

240 €

160 €

2

340 €

220 €

3 eller flera

440 €

260 €

 

 1. 2. Fritidshusägare

 

 

Avgift

Avgift med avdrag för sortering och kompostering

 

240 €

180 €

 

Stadigvarande bosatta erlägger 60 € för fritidsbostad i kommunen (per fastighet).

 

I stadigvarandes och fritidshusägares avgifter ingår en ekoavgift på 50 €. Ekoavgiften innebär att hushållet kan lämna gratis avfall upp till 1 m3 per månad till Korsö depå.

 

När det gäller större mängder avfall från privata hushåll och företag hänvisas till Sydvästra Finlands Avfallsservices taxa för företag och privata hushåll (www.lsjh.fi).

 

Företagare och föreningar erlägger en ekoavgift på 75 €. Befrielse kan erhållas på särskilda grunder (se Kfge § 33/17.06.2010).

 

Turistanläggningar med högst fem stugor/ alt. 20 bäddar erlägger en avgift på 150 € per stuga/lägenhet för att få föra avfall till återvinningsstationerna. Större anläggningar måste ha egna kärl och tömningsavtal med avfallstransportörerna.

 

Fastighetsbolag och övriga hyresvärdar betalar en avgift på 190 € per lägenhet.

 

Större företag bör ha egen avfallshantering med transport.

Biblioteksavgifter

Biblioteksavgifter (momsfria avgifter) (kfge § 56/12.12.16)

Portoavgift vid kravkortsförsändelse  1,50 €

Fjärrlån (utom Åland) 5,00 €

Avgift för utskrift 0,20 €

Nytt bibliotekskort 2,00 €

 

Avgifter för förkomna eller förstörda böcker:

För förkomna böcker skickas en faktura på ett belopp som motsvarar bokens värde. Om det inte är möjligt att få fram ett värde används följande avgifter:

 

Vuxen litteratur  30,00 €

Barnlitteratur  15,00 €

Pekböcker 10,00 €

5 st tidskrifter / år   10,00 €

Faktureringsavgift  3,50 €

Dagvårdsavgifter (inkl. måltidsavgifter för personal på daghhem etc.)

Dagvårdsavgifter fr.o.m. 1.1.2021 (momsfri avgift) (kfge § 64/17.12.20)

Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola debiteras för barnens dagvård en månadsavgift, som baserar sig på familjens bruttoinkomster.

 

Som familjens inkomster räknas

1) den inkomst som barnet har,

2) den inkomst som med barnet sammanlevande vårdnadshavare har samt

3) i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare, den inkomst som en person som är sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller i äktenskapsliknande eller i stadigvarande former i gemensamt hushåll, men som inte är barnets vårdnadshavare.

 

En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för den barnomsorg som vårdnadshavaren enligt 4 kap. har rätt till, under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång.

 

En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

 

Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten (bruttoinkomsten) under det föregående året. Som skattepliktiga inkomster beaktas motsvarande inkomster som har fastställts vid den senast verkställda beskattningen, höjda med de procenttal som skattestyrelsen årligen fastställer i sina beslut om beräkningsgrunderna för förskottsuppbörden.

 

Vårdnadshavaren är skyldig att informera kommunen om familjens förvärvs- och kapital-inkomster. Med beaktande av detta fastställer kommunen årligen en barnomsorgsavgift. När avgiften fastställs ska verifierade omständigheter i inkomstsituationen beaktas. Om inkomsterna därefter varaktigt ändras med tio procentenheter eller mer ska uppgifter om detta ges till kommunen, som då ska fastställa en ny barnomsorgsavgift.

     Såsom avgiftsgrundande inkomst betraktas inte

     1) barnbidrag,

     2) handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare,

     3) barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen,

     4) bostadsbidrag,

     5) sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring,

     6) stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i militärunderstödslagen (FFS 781/1993),

     7) studiestöd,

     8) stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning,

     9) ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (FFS 566/2005),

     10) sysselsättningsstöd enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet,

     11) stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan behörighetshöjande verksamhet,

     12) stöd för närståendevård samt

     13) stöd för vård av barn i hemmet.

     Såsom i 1 mom. avgiftsgrundande inkomst betraktas betalda underhållsbidrag för barn, periodiska underhåll till en tidigare make samt förmån som ska betalas i pengar och vilken i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för en viss tid eller livstid (sytning).

För fastställande av barnomsorgsavgiften kan kommunen begära att få för prövningen behövliga verifikat.

 

Semesterpenningens procent av lönen beräknas som 6 %.

 

Familjen kan också gå med på att betala högsta avgiften, i så fall behöver inkomstutredningen inte inlämnas.

 

Dagvårdsavgiften räknas enligt familjens storlek och den fastställs som ett procenttal av månadsinkomsterna som överskrider minimigränserna för bruttoinkomsterna.

 

Kommunen kan dock fastställa högsta avgiften, om sökanden inte meddelar familjens inkomster.

 

I familjens storlek ska beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

 

 

 

 

Inkomstgränserna, avgiftsgränserna samt inkomsterna som ger maxavgift är följande:

 

Familjens storlek

 personer

Inkomstgräns

euro/mån.

Avgiftsprocent

Inkomst som ger maxavgift, €/mån

 

 

2

1 248

11,5

3 334,96

 

 

3

1 456

9,4

4 009,19

 

 

4

1 664

7,9

4 701,97

 

 

5

1 872

7,9

4 909,97

 

 

6

2 080

7,9

5 117,97

 

 

Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften höjas med 110 euro för varje följande minderårigt barn i familjen

I heldagsvård kan avgiften vara högst 240,00 euro/månad för det yngsta barnet.

Syskonavdraget är 30 % av det första syskonets heldagsavgift för det andra syskonet i dagvård. Syskonavdrag för det tredje och därpåföljande syskon är 80 % av det första syskonets heldagsavgift.

Barnomsorgsavgift får inte tas ut av den familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen ovan.

För halvdagsvård (högst 25 timmar/vecka) uppbärs 60 % av heldagsavgiften. För begränsad heldagsvård (mellan 25 och 35 timmar per vecka) uppbärs 80 % av heldagsavgiften.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri 25 timmar /vecka under året innan barnet börjar grundskolan. För ett barn i förskola som har en dagvårdsplats på heltid blir avgiften 60 % av en heltidsplats för den resterande tiden. För ett barn i förskola som har en dagvårdsplats på 80 % av heltid blir avgiften 30% av heltid. För ett barn i förskola som har en halvdagsplats utgår ingen avgift alls. 

Avgiften fastställs en gång per år på basis av kontrollerade inkomstuppgifter

Avgiften skall justeras ifall

 • familjens inkomster väsentligt förändras (minst 10 %)
 • familjens storlek förändras
 • avgiften är felaktig
 • gällande bestämmelser förändras

Förändringen i dagvårdsavgiften träder i kraft i början av följande månad, då de nya inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften har meddelats.

Avgiften gäller från första inskolningsdag.

Inom dagvården har man fasta månadsavgifter. Då barnet är i vård utan avbrott hela verksamhets-året debiteras avgift för 12 kalendermånader. Inga skollov påverkar månadsavgiften. Om barnet är frånvaroanmält över fyra kalenderveckor i sträck under skolans sommarlov beviljas avdrag för avgiften för motsvarande period. Om barnet är frånvaroanmält över två kalenderveckor i sträck under skolans jullov beviljas avdrag för avgiften för motsvarande period. Om barnet är frånvaroanmält en kalendervecka i sträck under skolans sportlov beviljas avdrag för avgiften för motsvarande period.

Ifall dagvården börjar eller slutar mitt under kalendermånaden, betalas för dagvården enligt vårddagar, så att månadsavgiften delas med 20 och denna avgift multipliceras med antalet dagar.

Om barnet p.g.a. sjukdom är borta från dagvården minst 11 dagar under kalendermånaden uppbärs halva avgiften. Om barnet är borta p.g.a. sjukdom hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift (läkarintyg krävs).

Om barnet är tillfälligt borta hela kalendermånaden p.g.a. andra orsaker än sjukdom uppbärs halva avgiften. Detta bör anmälas på förhand.

Sommardagvård bör anmälas före 31.5. Anmälan är bindande och avgift uppbärs enligt anmälda dagar. (kfge § 54/08.12.22)

 

Av särskilda skäl kan bildningsnämnden besluta att ingen avgift uppbärs.

 

Avgifter understigande 10 € per hushåll per månad faktureras inte.

 

Avgift för tillfällig dagvård         (momsfri avgift)

För dagvård för barn som är tillfällig debiteras 15,00 € per vårddag.

 

Avgift för sommardagvård för utsocknes     (momsfri avgift)          

För dagvård för barn som ej är mantalsskrivet i kommunen debiteras 20,00 € per vårddag.

 

Avgift för parkverksamhet            (momsfri avgift)                

För parkverksamhet debiteras 4,00 € per närvarodag.

 

Måltidsavgifter           (inklusive moms)                                                          

För fostrande personal utgör lunchen skattepliktig naturaförmån. Måltidsavgiften för övrig personal på daghem motsvarar kostförmånens beskattningsvärde och justeras årligen i enlighet med skatteförvaltningens beslut (för 2023 är värdet 8,00 €). Gäster erlägger en måltidsavgift som är 2,50 € högre än personalens måltidsavgift.

Hemserviceavgifter (momsfria avgifter)

Hemserviceavgifter (momsfria avgifter) (kfge § 55/16.12.21)

Avgiften för fortgående och regelbunden hemhjälp bestäms enligt behovet av hemservice och klientens betalningsförmåga.

 

Personer som erhåller regelbunden hemservice debiteras en månadsavgift som grundar sig på hushållets bruttoinkomster samt på personantalet. Med regelbundet vårdbehov avses behov av hjälp minst en gång i veckan. Vårdbehövande uppdelas i fyra kategorier

 

 

 

A            Litet behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn.

               1 – 2 besök/vecka.

B            Betydande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn.

               3 – 6 besök/vecka.

C            Stort och fortlöpande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn.

               7 eller fler besök/vecka

C1          Stort och fortlöpande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn,

               även nattetid. 8 eller fler besök/vecka

 

Pers/hush

Inkomstgr €

A

B

C

C1

1

598

17%

26%

35%

40%

2

1103

11%

16%

22%

26%

3

1731

9%

13%

18%

21%

4

2140

7%

11%

15%

18%

5

2591

6%

10%

13%

16%

6

2976

5%

8%

11%

13%

 

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 356 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.

 

Inkomstgränserna för olika hushållsstorlekar justeras enligt den statsrådsförordning om justering av klientavgifter som fattas på basen av social- och hälsovårdsministeriets meddelande om indexjusteringar som ges ut vartannat år. Beslut om justering fattas av socialchefen.

 

Maximibeloppet av den avgift som uppbärs för service i hemmet baserar sig på vårdtagarens och dennes familjemedlemmars antal så att avgiften för ett en-persons hushåll är högst 45 % av vårdtagarens bruttomånadsinkomst som överstiger 588 €. För hushåll med flera personer är inkomstgränsen högre samtidigt som avgiftsprocenten är lägre. Avgiftens övre gräns bestäms så att avgiften inte får överskrida kostnaderna för produktion av tjänsterna.

 

För hushåll med flera personer där personerna bor åtskilt (ex. den ena hemma och den andra på Solkulla) och bara den ena personen behöver hemservice beräknas grundavgiften skilt för den person som behöver hemservice. För personer i samma hushåll som bor tillsammans fastställs en avgiftsklass oberoende av om vårdbehovet för personerna är olika.

 

Avdrag för regelbunden hemserviceavgift då servicen ges dagligen ges för frånvaro som uppgår till ett helt kalenderdygn (kl.00.00-24.00) eller mer räknad enligt hela kalenderdygn. Avdrag för regelbunden hemserviceavgift då servicen inte ges dagligen beräknas enligt det genomsnittliga veckobesöksantalet för i fråga varande kalendervecka (må-sö) varvid avdrag konkretiseras i form av eventuellt lägre avgiftsklass eller avgiftsfrihet.               

 

För klienter som erhåller närståendevård och vars vårdare utnyttjar sin lagstadgade ledighet debiteras högst 11,40 € för vård och omsorg/dygn (grundar sig på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och justeras enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut)                                

 

För tillfällig hemservice (mindre än ett besök/vecka) debiteras 8,00 € för besökets första påbörjade halvtimme. För varje därpå följande halvtimme debiteras 4,00 €. Varje nytt besök räknas som en påbörjad halvtimme. Restid inräknas inte.

 

Periodplats där boende, kost och omsorg ingår är 35 €/ påbörjat dygn. Efter 20 dygn tillämpas normala avgifter för regelbunden hemservice, måltider samt hyra.

Servicehusavgift som inbegriper tillgång till rumsstädning 1g/vecka, toapapper, hushållspapper, soppåsar samt städmaterial. Tvättlappar betalar klienten enligt förbrukning. Avgiften är obligatorisk för boende i lägenhet vid servicehuset. Avgiften är valbar för boende hushåll i Hemgårdens hyreslägenheter och Lillstugan som erhåller regelbunden hemservice dygnet runt. Avgiften är 25 € per månad. Avbrott i avgiften beviljas för frånvaro som beror på vårdbehov som överstiger 10 dagar.

 

Avgifter för stödservice (momsfria avgifter)

Tvätt av kläder                                5,00 € /maskin

 

Bad på Solkulla                              

Bad med hjälp                                 5,00 €        

Bad utan hjälp                                 2,50 €

 

Städservice                                                                                                                                    

Bruttoinkomstgräns per månad                euro/timme

0-700 €                                                     7

701-1200                                                  14

1201-1600                                                21

1601-                                                        28

Om det i hushållet finns en annan person höjs inkomstgränsen med 75 %

Städning max varannan vecka. Städning innebär lättare städning. Storstädningar utförs inte. Städservice beviljas ej om det i hushållet finns medlem som kan utföra städningen

 

Trygghetsringning

Av klienter som önskar ha trygghetsringningsservice uppbärs 1,00 €/tillfälle. Servicen innebär samtal antingen till klient eller från klient.

 

Utlämnande av medicin ur färdigdelad dosett åt personer som själv tar sig till servicehuset 1 € per tillfälle. 

 

Dagservice

Dagservice inkluderande lunch, aktivitet och kaffe                            10 €

Dagservice inkluderande aktivitet och kaffe                                       5 €

Transport till och från verksamheten ingår för de som behöver den. För övriga tjänster faktureras service enligt avgiftstaxan.

Kopiering (avgifter inklusive moms), kansli/bibliotek

Kopiering (avgifter inklusive moms) (kfge § 63/ 16.12.10)
                                                svart/vit               färg

A4                   1100 st.         0,20 €                  0,80 €

                        101                0,10 €                   0,40

A3                   1100 st.         0,35                   1,00 €

                        101                 0,20                   0,60

eget papper  1100                0,15                   0,70
                        101                  0,10                   0,30

Kopiering på bägge sidor: första sidan enligt avgifterna för A4 och A3 ovan, för andra sidan erläggs samma avgift som för kopiering på eget papper.

Minsta belopp som faktureras

Minsta belopp som faktureras 5,00 €

Måltidsavgifter, grundskolan

Måltidsavgifter, Solkulla                                                                                

klient= person som får regelbunden hemservice

pensionär = person som fyllt 65 år eller sjukpensionär och förbeställt lunch

personal = anställda av Brändö kommun

gäst = övriga förbeställda (t.ex. boendes besökare)

hemskick = lunch som packas i kyllåda och förs hem till klienten

 

 

Måltid                                             För vem                 Pris                                                         Moms

Morgonmål                                      klient                       2,50 €                                                         momsfri

Morgonmål                                      gäst                          3,50 €                                                         inkl.moms

Lunch                                               klient                       6,50 €                                                          momsfri

Lunch                                               pensionär                 7,50 €                                                         inkl.moms

Lunch                                               gäst                        10,50 €                                                         inkl.moms

Lunch/hemskick                              klient                       7,50 €                                                          momsfri

Lunch/hemskick                              gäst                           12,50 €                                                          inkl.moms

– endast till hushåll där en klient samtidigt beställt hemskick

Gröt/lätt middag                              klient                        4,00 €                                                          momsfri

Gröt                                                 gäst                           5,50 €                                                          inkl.moms

Kaffe                                                klient                        1,50 €                                                          momsfri

Kaffe                                                gäst                           2,25 €                                                         inkl.moms

Kvällsmål                                        klient                        1,50 €                                                         momsfri

Kvällsmål                                        gäst                           2,25 €                                                          inkl.moms

Helpension                                      klient                        12,50 €                                                          momsfri

 

Helpension för måltider faktureras per hela kalenderdygn. Avdrag vid frånvaro om ett kalenderdygn eller flera. Avbrott i avgiften görs endast för hela kalenderdygn. 

 

Måltidsavgift för boende på Solkulla som på grund av hälsoskäl inte kan tillgodogöra sig den ordinära måltidsservicen, t.ex. vid palliativ vård, är 4,00 € per dygn. Servicehusets föreståndare avgör när det föreligger grund att tillämpa denna servicetaxa.

 

Lunchpriset för personal på Solkulla motsvarar kostförmånens beskattningsvärde och justeras årligen i enlighet med skatteförvaltningens beslut (för 2023 är värdet 8,00 €).

Måltidsavgifter, Solkulla

Måltidsavgifter, Solkulla                                                                                

klient= person som får regelbunden hemservice

pensionär = person som fyllt 65 år eller sjukpensionär och förbeställt lunch

personal = anställda av Brändö kommun

gäst = övriga förbeställda (t.ex. boendes besökare)

hemskick = lunch som packas i kyllåda och förs hem till klienten

 

 

Måltid            För vem            Pris                   Moms

Morgonmål     klient                    2,50€                 momsfri

Morgonmål      gäst                      3,50 €                inkl.moms

Lunch                klient                   6,50 €                momsfri

Lunch               pensionär             7,50 €                inkl.moms

Lunch               gäst                        10,50 €              inkl.moms

Lunch/hemskick klient                7,50 €                momsfri

Lunch/hemskick  gäst                  12,50 €              inkl.moms

– endast till hushåll där en klient samtidigt beställt hemskick

Gröt/lätt middag klient               4,00 €                momsfri

Gröt                  gäst                        5,50 €                 inkl.moms

Kaffe                 klient                     1,50 €                 momsfri

Kaffe                 gäst                        2,25 €                 inkl.moms

Kvällsmål         klient                      1,50 €                 momsfri

Kvällsmål         gäst                         2,25 €                 inkl.moms

Helpension      klient                       12,50 €              momsfri

 

Helpension för måltider faktureras per hela kalenderdygn. Avdrag vid frånvaro om ett kalenderdygn eller flera. Avbrott i avgiften görs endast för hela kalenderdygn.

 

Måltidsavgift för boende på Solkulla som på grund av hälsoskäl inte kan tillgodogöra sig den ordinära måltidsservicen, t.ex. vid palliativ vård, är 4,00 € per dygn. Servicehusets föreståndare avgör när det föreligger grund att tillämpa denna servicetaxa.

 

Lunchpriset för personal på Solkulla motsvarar kostförmånens beskattningsvärde och justeras årligen i enlighet med skatteförvaltningens beslut (för 2023 är värdet 8,00 €).

Prenumeration på Brändö-info till adress utanför kommunen (momsfri)

Prenumeration på Brändö-info i pappersform (avgift inklusive moms)

(kfge § 63/ 16.12.10)

För personer bosatta utanför kommunen 25,00 € per kalenderår

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift 5,00 €

Snöplogningsavgifter

Anmälningsavgift före 30.11: 15€

Anmälningsavgift från 01.12: 25€

Personer med folkpension  6€/gång

Väg under 100m                  12€/gång

Väg 100-500m                    15€/gång

Väg 500-1000m                    18€/gång

Väg över 1000m                 20€/gång

Bostadsbolag, per infart    20€/gång

Taxa för hyra av båtplats i Bellarshamn, Brändö by.

Båtplatsavgifter Bellarshamn (avgifter inklusive moms) 

(kfge § 24/14.06.17)

 

Båtplats   170 €/år

Vinterförvaring  100 €/år

Taxor och avgifter för byggnadsverksamheten enligt § 99 i plan- och byggnadslagen för landskapet Åland (momsfria avgifter)

A. Byggnadslov:

 • Vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och därmed jämförbar ändring av byggnad   3,- €/m², dock minst 180 €
 • Fritidsbosättning fritidshus 380 € + 5 €/m²
 • tillbyggnad av fritidshus 200 € + 5 €/m²
 • bastu, gäststuga 200 € + 5 €/m²
 • tillbyggnad av bastu/gäststuga 180 € + 5 €/m²

För första uthyrningsstugan erläggs taxa som för fritidshus.

B. Övriga i byggnadslagen nämnda åtgärder vilka erfordrar byggnadslov:

 • nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana, motorbana, småbåtshamn > 15 båtar, mast > 25 m, fast cistern > 10 m³
 • torn för allmänhet, vindkraftverk för flere hushåll, plank eller mur över 1,5 m hög, eldstad eller rökkanal, uppställande av husvagn eller annat fordon, eller fast angöring av fartyg

          180 €

 

C. För byggnadslov på öar utanför fast bosättning och vägförbindelser förhöjd taxa

100 €

D. Byggnadsanmälningar

100 €

 

E. Tillstånd för vattentoaletter (ÅFS 35/2001 och 84/2007)

 • (ÅFS 35/2001) enskilda hushåll i samband med byggnadslovsbehandling (också slutna system)

100 €

 • (ÅFS 35/2001) enskilda hushåll, enbart vattentoalettillstånd o ombyggnader

140 €

 • (ÅFS 35/2001 och 84/2007) ändring av tillstånd

80 €

 • ÅFS 84/2007) 6-25 personers avloppstillstånd 

200 €

 

F. Övriga avgifter

 • Förhandsbesked, förlängning av lov, ändring av lov, tillfälligt lov     120 €

Om sökande inte utnyttjar tillståndet kan halva avgiften återbetalas mot skriftlig ansökan.

Vid flere likadana byggnader i grupp, erläggs endast full taxa för första byggnaden, övriga byggnader har halverad taxa.

 • För täktsyner faktureras 50 €/gång enligt skilt avtal med landskapsregeringens naturvårdsbyrå.
 • Beredning av avloppsärenden åt Ålands miljöprövningsnämnd 180 €

Om en byggnad påbörjats eller färdigställts utan lov, påförs en avgift på 200 € till taxan.

Till samtliga avgifter tillkommer eventuella kostnader för införskaffande av handlingar till ansökningarna, samt postningskostnader till utlandet 7 €. Avgifterna erläggs då ifrågavarande beslut delges sökanden.

Telefax (avgifter inklusive moms), kansli/bibliotek

Övriga avgifter på Solkulla (momsfria avgifter)

Här hittar du länk till kommunens Avgifter och taxor 2023

Om oklart m.m. kontakta kommunkansli 

English
Suomi