Äldreomsorg

Kontaktuppgifter

Äldreomsorgsförvaltning

Äldreomsorgschef: Niklas Feiring
Tel: 018-56503
E-post:

Post och besöksadress:
Brändö kommun
Äldreomsorgskansliet
Nottholmsvägen 71 A
AX-22940 ÅVA

Kom överens på besök på förhand.

Solkulla

Föreståndare: Malin Sandberg

Ansvarig närvårdare: Ellinor Mustonen

Föreståndare / Ansvarig närvårdare: +358 (0) 400 459664

Allmänt telefonnummer till servicehuset: +358 (0) 18 56225

018-56225
E-post:

Post och besöksadress:
Solkulla servicehus
Norrstrandsvägen 4 A
AX-22920 BRÄNDÖ

Servicehuset Solkulla

Servicehuset Solkulla ligger i centralt i Brändöby. Servicehuset är ett effektiviserat serviceboende vilket innebär att vi ger service dygnet runt. Dag och kvällstid är 2-4 vårdare på jobb, nattetid 1 person. Kommunen satsar på att ha en kompetent och motiverad personal. Servicehuset är knutpunkt för kommunens äldreomsorg.


I servicehuset finns för närvarande tretton boenderum för äldre samt ett intervallvårdsrum.


Köksenheten  tillreder dagliga måltider för för servicehusets hyresgäster samt för pensionär på byn som kommer och äter här eller får luncher som hemskick. 

 

Brändö hemsjukvårdrådgivning hyr in sig i en del av byggnaden. 

 

Utomstående privata serviceproducenter erbjuder tjänster som t.ex. fotvård, och massage och hårvård i ett vårdutrymme i Hemgården strax intill servicehuset. Serviceproducenterna brukar informera om via Brändö info samt på sociala medier. 

 

Varierande dagverksamhet för äldre arrangeras av t.ex.  Folkhälsan och församlingen.  

 

Välkommen till Solkulla – broshyr kan du läsa här.

 

Föreningen vård i livet
I Nordlingska lägenheten erbjuder föreningen Vård i Livet möjlighet till rekreation för människor och deras anhöriga som befinner sig i svåra situationer, sjukdomar, kriser och andra livsavgörande förändringar.

 

För närmare information kontakta föreningens ordförande Elisabeth Forsman
Tel: +358 45 7342 0790
E-post:  

Hemservice

Hemservice kan beviljas person som behöver hjälp och omvårdnad i hemmet. Hemservicen är behovsprövad och servicens omfattning bedöms utgående från det individuella behovet.

 

I hemservicen kan ingå bl.a. omvårdnad, hygien, bad/dusch, toalettbesök,  på/avklädning, hjälp vid måltider, klädvård, bäddning, inköp/ärenden, sysselsättning/sociala kontakter, följeslagare, vård av hemmet och lättare städning.

 

Hemservicen ges åt boende i Brändö i deras hem både ute i byarna och på servicehuset. Nattetid ges hemservice endast för boende på sevicehuset och intilliggande pensionärsbostäder.

 

För regelbunden hemservice uppbärs avgift enligt servicens omfattning och klientens betalningsförmåga. För oregelbunden hemservice samt för stödservice uppbärs avgift enligt enhetspriser. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige. Aktuella avgifter hittar du här.

Pensionärslägenheter

Pensionärslägenheter

Kommunen äger tre anpassade pensionärslägenheter vid Hemgården och tre pensionärslägenheter vid Lillstugan. Dessa ligger strax intill Solkulla servicehus. Lediga lägenheter utannonseras på den elektroniska anslagstavlan.

Pensionärer med behov av service från äldreomsorgen prioriteras. 

Kontakta i första hand äldreomsorgschef Niklas Feiring tfn 018-56503. 

Ändringar av bostad

För att möjliggöra boende hemma kan Ålands landskapsregering bevilja stöd  för ändringar i bostaden för ålderspensionärer. Se närmare information här.

Stödtjänster

Matservice

Boende vid Solkulla servicehus erbjuds fem mål per dag. Även klienter som inte utnyttjar regelbunden hemservice kan äta på Solkulla.

Kommunen erbjuder enligt individuell prövning matutskick till hemmet. Detta består av dagens huvudmål.

Klädvård och hygien

Även klienter som inte utnyttjar regelbunden hemservice kan få följande service på servicehuset:

  • Nyttjande av tvättmaskin
  • Mangel/torktumlare
  • Dusch/bastu

Avgifterna hittar du här

Momsfri socialservice

Läs mera om momsfrisocial service av privata serviceproducenter här.

Närståendevård

Stöd för närståendevård

Stödet kan sökas av anhörig eller annan person som vårdar en person i hemmet. Stödet är skattepliktig inkomst för vårdaren.  Stödet är för äldre, handikappade och långtidssjuka.

I Brändö betalas stöd enligt följande fr.o.m 1.1.2023:

Ordinarie månadsarvode

Klass I             461,92 €/månad                                                                               
Klass II            664,15 €/månad                                                                             
Klass III           924,10 €/månad

Arvode för avlösarse        Under 5 timmar      Fem timmar och över

Klass I                               5,72 €/timme        33,15 €/dygn                                                                       
Klass II                              8,57 €/timme        64,29 €/dygn                               
Klass III                           11,43€/timme       80,01 €/dygn

Här kan du läsa enligt vilka principer vårdklassen fastställs

Vårdaren ingår avtal med socialnämnden och en vård- och serviceplan uppgörs. Vårdaren har rätt till fem lediga dagar per månad. 

Brändö kommun tecknar försäkring för olycksfall i arbete för samtliga närståendevårdare. Avtalet är inte jämförbart med ett arbetsavtal.

För den service som kommunen erbjuder den vårdbehövande under närståendevårdarens lagstadgade lediga tid får högst 11,40 €/dygn debiteras.

Aktiviteter för äldre

Aktiviteter för äldre.

Momsfri socialservice

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Servicen utan moms kan vara till exempel skötsel av hemmet, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden, räknas alla som momsfri service.

 

Kontakta själv det företag varifrån du vill köpa servicetjänster. Företaget ska finnas med i listan nedan över godkända företag. Då serviceavtalet mellan företaget och dig som kund skrivs är det viktigt att också göra upp en serviceplan, där ditt servicebehov framgår, det vill säga varför du behöver hjälp med din vardag. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster samt hur ofta du behöver dem.

 

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är 24 %. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget, som är 50 % av priset på servicen.

 

Serviceavtal mellan kund och företag

 

Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att kundens handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel kundens läkarintyg. Inga myndighetsbeslut behövs. En socialarbetares bedömning behövs endast i de fall där kommunen producerar tjänsterna. Kundens inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte heller någon roll. Kundens behov av hjälp är det enda kriteriet som avgör, då företaget överväger om de har rätt att sälja sina tjänster momsfritt till kunden.

 

Det är också viktigt att de företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster, anmält sin verksamhet till den kommun eller de kommuner där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna. Företaget måste också ha en plan för egenkontroll.

 

Mer information om momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster fås från skatteförvaltningen.

 

Läs mer på skatteförvaltningens hemsida

 

Godkända företag:
Nikapack Ab (städtjänster): 0401870360, 

Företag som vill bli godkänd producent lämnar anmälningsblanketten till Brändö kommun, Nottholmsvägen 71 A,  22940 Åva. 

Väntetider för socialtjänster för äldre

Väntetider inom äldreomsorgen per 26.5.2023

  • Servicehandledning 1-7 vardagar
  • Stöd för närståendevård 1-2 veckor, vid positivt beslut beviljas dock stödet från ansökningsdag
  • Effektiverat serviceboende 0 mån, ingen kö för tillfället
  • Stödtjänster: matservice, tvättservice, badservice: 1 vardag, vid akut  behov kan tjänsten ordnas snabbare

Orosanmälan

Du kan lämna en orosanmälan om du känner dig orolig för en äldre person som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, hälsa och säkerhet.

 

Syftet med anmälan är att en äldre person ska få hjälp och omsorg också då hon eller han inte själv kan eller kommer sig för att be om hjälp.

 

Anmälan om oro och en äldre persons behov av omsorg kan lämnas av en privatperson eller av en myndighet. Anställda inom social- och hälsovården är förpliktigade genom 19 § äldrelagen (ÅFS 2020:9) för Åland att göra en anmälan om de noterar missförhållanden hos en äldre person.

 

Om det är möjligt så diskutera gärna med personen du oroar dig över innan du sänder in en orosanmälan. Det går dock att göra en orosanmälan även om någon diskussion inte är möjlig.

 

Efter att anmälan mottagits kontaktar äldrevården personen du oroar dig för så att servicebehov kan bedömas. Notera att klienter har självbestämmanderätt och de har därför också rätt att tacka nej till bedömning av servicebehovet. Personalen inom äldreomsorgen har sekretessplikt och kan inte heller berätta vare sig till dig som gjort anmälan eller någon annan person om fortsatta åtgärder.

 

Orosanmälan Brändö

Äldreomsorgens styrdokument

Egenkontrollplan för Solkulla servicehus:

Blankett egenkontroll Brändö 2023

English
Suomi